Radio Majas

Media ilmu tadabbur kalam ilahi

Alhamdulillah  dan shalawat serta salam kepada Rasulullah,sahabat,keluarga dan pengikut-pengikut setia mereka hinngga hari akhir, amma ba’du: Dalam masalah melubangi telinga kaum wanita (tindik), para ulama’ berselisih pendapat menjadi 2  pendapat yang masyhur: Pendapat  pertama: Pendapat ulama’ Hanafiyah dan Hambaliyah, mengatakan bolehnya perbuatan ini. Pendapat  kedua: Pendapat ulama’ Syafi’iyah, Ibnu Jauziy dan Ibnu Aqil mengatakan tidak bolehnya perbuatan ini.Alasan pendapat ini adalah: 1.Menyakiti anak yang ditindik 2.Bukan merupakan perhiasan yang dharurat […]

Categories: Fiqih, Fiqih Nisa', Info, Nisa'
  • Radio Streaming